۱۳۹۹ دوشنبه ۱۳ مرداد
English
صفحه اصلی
1399/03/25 بازدید از ساختمان در حال احداث اورژانس، سی تی اسکن، و پانسیون 8 واحدی بیمارستان شهید آتشدست نهبندان
بازدید از ساختمان در حال احداث اورژانس، سی تی اسکن، و پانسیون 8 واحدی بیمارستان شهید آتشدست نهبندان
بازدید صادقی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار نهبندان از ساختمان در حال احداث اورژانس، سی تی اسکن، و پانسیون 8 واحدی بیمارستان شهید آتشدست نهبندان