۱۳۹۹ سه شنبه ۲۴ تير
English
صفحه اصلی
1399/02/17 بازدید  ازمراحل ساخت اتاقک دیجیتال در روستای سیاه خونیک و الوند
بازدید ازمراحل ساخت اتاقک دیجیتال در روستای سیاه خونیک و الوند
بازدید صادقی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار ازمراحل ساخت اتاقک دیجیتال در روستای سیاه خونیک و الوند