۱۴۰۱ يکشنبه ۱۲ تير
English
صفحه اصلی
معاونت برنامه ريزي و هماهنگي امور عمراني
معاونت برنامه ريزي و امور عمراني :
 

نام ونام خانوادگي

پست سازماني

تحصيلات

عليرضا صادقي

معاون برنامه ريزي و هماهنگي امور عمراني

ليسانس عمران

 
تشريح كامل وظايف معاونت :
1. نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات در حوزه برنامه ريزي و امور عمراني در سطح شهرستان
2. فراهم آوردن زمينه همكاري و ايجاد هماهنگي بين فعاليتهاي دستگاههاي دولتي، سازمانهاي محلي، نهادهاي انقلاب اسلامي، شوراهاي محلي درچارچوب قوانين و مقررات مربوط پيرامون موضوعات خاص
3. نظارت عاليه بر روند مطالعات، طراحي و اجراي پروژه هاي عمراني سطح شهرستان در راستاي اصول نظام فني و اجرايي كشور (مصوبه شماره 42339/ت33497هـ مورخ 20/4/1385 هيأت محترم وزيران)
4. تشكيل شوراها، كارگروه ها و كميته هاي فني و تخصصي در موضوعات مرتبط با حوزه برنامه ريزي و امور عمراني در سطح شهرستان وپيگيري اجراي مصوبات آنها نظير :
الف: شوراها و كارگروه هاي اصلي
- ستاد مديريت بحران شهرستان : جهت اتخاذ تدابير و اعمال هماهنگي هاي لازم به منظور پيشگيري، پيش آگاهي، آمادگي، مقابله، بازسازي و بازتواني در مواجهه با حوادث و بلاياي طبيعي از قبيل زلزله، سيل و ... ( در چارچوب اجراي طرح جامع امداد و نجات كشور مصوبه شماره .2282ت‌24412هـ مورخ 23/1/1382 هيئت محترم وزيران )
- كميته برنامه ريزي شهرستان ( بر اساس بند ب ماده 178 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه كشور ) : جهت پيگيري و اجراي موضوعاتي نظير شناسايي مشكلات ، نارسائيها، كمبود ها، نيازمنديها و قابليتهاي شهرستان و اولويت بندي آنها و تصويب اعتبار مورد نياز در قالب پروژه هاي عمراني، پيگيري تأمين اعتبار پروژه هاي با ماهيت فراشهرستاني از اعتبارات استان و نيز پيگيري تأمين اعتبار پروژه هاي بزرگ از منابع ملي و كسب رديف اعتباري در قانون بودجه ساليانه، استخراج و پيگيري موارد مرتبط با حوزه كاري شهرستان از قانون بودجه ساليانه ، پيگيري و نظارت بر تخصيص و جذب و هزينه كرد اعتبار پروژه هاي عمراني، پيگيري تخصيص و نظارت بر جذب و هزينه كرد اعتبار، پيگيري مبادله موافقت نامه ها، اخذ گزارش هاي دوره اي از پيشرفت فيزيكي و ريالي پروژه ها از دستگاههاي اجرايي
- كارگروه انطباق مصوبات شوراهاي اسلامي شهرستان، بخش، شهر و روستاها با قوانين و مقررات و حدود وظايف و اختيارات آنها به استناد ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن و همچنين در راستاي اجراي بخشنامه شماره 4398 مورخ 23/10/93 وزير محترم كشور
- شوراي هماهنگي ترافيك شهرستان (( بر اساس قانون اصلاح موادي از قانون تاسيس شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور مصوب 1372 ( مصوب سال 1388 مجلس شوراي اسلامي ))
- كارگروه مديريت پسماند شهرستان ( مطابق با تبصره ذيل ماده 2 آئين نامه اجرايي قانون مديريت پسماند موضوع تصويب نامه شماره .28566ت‌30872هـ مورخ 10/5/1384 هيئت محترم وزيران )
ب : كارگروه ها و كميته هاي فني و تخصصي فرعي : كارگروه كشاورزي و منابع طبيعي، كميته توسعه روستايي و امور دهياري ها، ستاد مقابله با ساخت و سازهاي غيرمجاز، كميته نظارت بر پروژه هاي عمراني ( زيرمجموعه كميته نظارت شوراي فني استان )،كميته مديريت منابع آب، كميته مناسب سازي فضاهاي شهري براي معلولان و سالمندان، كميته نظارت بر برداشت و توليد مصالح شن و ماسه ، كميته صيانت از حريم قانوني ، راه و راه آهن ، رودخانه ها ، انهار و كليه تاسيسات زيربنايي و ...
 
ساير امورات ووظايف محوله
1- نظارت بر عملكرد دستگاههاي اجرايي و بخشداري هاي سطح شهرستان و ارزشيابي سالانه عملكرد آنان در حوزه برنامه ريزي و امور عمراني
2- شناسايي قابليت ها و تنگناها وتعيينسياستهاياجراييو اقدامات اولويت دار و محرك توسعه شهرستان درچارچوب سياست ها و راهبردهاي توسعه ملي و اسناد توسعه استان و شهرستان
3- تشكيل بانك آمار و اطلاعات مرتبط با حوزه برنامه ريزي و امور عمراني سطح شهرستان
4- بازديد و سركشي هاي دوره اي از بخش ها، شهرها و روستاهاي سطح شهرستان
5- نظارت بر امور شوراهاي اسلامي، شهرداري ها و دهياري هاي سطح شهرستان
6- همكاري در تهيه و تدوين گزارشات ماهيانه و سالانه اقتصادي شهرستان.
7- بررسي و شناخت به منظور بهره برداري از كليه امكانات موجود شهرستان در كليه زمينه هاي اقتصادي، كشاورزي، صنعتي و ... .
8- تشكيل جلسات ماهيانه و ايجاد هماهنگي در زمينه امور بانكي و ارسال گزارشات به مراجع ذيربط.
9- نظارت در توزيع عادلانه ارزاق عمومي و كالاهاي اساسي و ساير مواردي كه از طريق دولت ارائه مي گردد.
10- مشاركت در طراحي نظام برنامه ريزي جامع توسعه منطقه اي (در محدوده شهرستان).
11- بررسي و مطالعه و تدوين برنامه هاي اقتصادي در زمينه اشتغال و سرمايه گذاري با بهره گيري از استعدادهاي موجود در شهرستان.
12- بررسي و شناخت توانمندي و استعدادهاي شهرستان در جهت تأمين توسعه پايدار و تدوين برنامه هاي امور زيربنائي، توليدي، اجتماعي، فرهنگي و آموزشي با همكاري دستگاههاي اجرائي شهرستان.
13- تهيه و تدوين برنامه هاي توسعه شهرستان در چارچوب برنامه هاي كلان شهرستان با هدايت و همكاري واحدهاي شهرستاني.
14- نظارت بر عملكرد واحدهاي شهرستاني در حوزه عمراني.
15- نظارت و مراقبت در تهيه و تنظيم و اجراي برنامه ها و طرح هاي عمومي و عمراني از طريق هماهنگي با فعاليت هاي ادارات و سازمانها.
16- تهيه و جمع آوري اطلاعات و آمارهاي لازم منطقه اي به منظور استفاده در برنامه‌ريزي‌ها.
17- .نظارت بر تهيه لايحه بودجه دهياري ها و نظارت بر اجراي لايحه مصوب.
18- تشكيل جلسات ستاد سوخت شهرستان و نظارت بر تأمين و توزيع مواد سوختي شهرستان.
19- نظارت بر انجام امور پرسنلي و مسائل مالي و تجهيزاتي فرمانداري و بخشداري ها.
20- نظارت و پيگيري امور پشتيباني و اداري.
21- انجام امور مربوط به مسائل اشتغال، جذب تسهيلات تكليفي و اعتبارات اشتغال زائي و وام هاي خود اشتغالي و همكاري با بانك ها.
22- پيگيري و مكاتبه در خصوص امور مربوط به مسائل برنامه ريزي و عمراني در سطح شهرستان.
23- پيگيري جهت اجراي سياستها و برنامه هاي تدوين شده توسط حوزه هاي معاونت برنامه ريزي، پشتيباني و امور عمراني استانداري.
24- نظارت بر تهيه و تدوين و ارسال گزارشات مورد درخواست معاونت برنامه ريزي، پشتيباني و امور عمراني استانداري.
25- نظارت و هماهنگي لازم بر عمكرد بخشداران در حوزه هاي برنامه ريزي، عمراني و پشتيباني.
26- انجام ساير امور محوله از جانب مقام مافوق.
 اسامي همكاران حوزه معاونت برنامه ريزي وامورعمراني فرمانداري شهرستان نهبندان :
 
 

رديف

نام ونام خانوادگي

عنوان پست

شماره تلفن مستقيم

شماره تلفن داخلي

1

سيد مصطفي موسوي

كارشناس امور مالي

05632623114

34

2

حسين حيدري

جمع دار وامين اموال

---

26

3

جواد خيردوست

كارشناس مسئول برنامه ريزي و امور عمراني

--

31

4

محمد قاسمي

كارشناس برنامه ريزي،فناوري اطلاعات و آمار0563262311437

5

علي محمدي مقدم

كارشناس عمران

---

23

6

عبدالرضا مالدار

مسئول دبيرخانه

32624491

19


 
 
 
تاریخ به روز رسانی: 2019/07/22
تعداد بازدید: 17643
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal