۱۳۹۸ شنبه ۵ بهمن
English
صفحه اصلی
معاونت برنامه ريزي و هماهنگي امور عمراني
معاونت برنامه ريزي و امور عمراني :
 

نام ونام خانوادگي

پست سازماني

تحصيلات

عليرضا صادقي

معاون برنامه ريزي و هماهنگي امور عمراني

ليسانس عمران

 
تشريح كامل وظايف معاونت :
1. نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات در حوزه برنامه ريزي و امور عمراني در سطح شهرستان
2. فراهم آوردن زمينه همكاري و ايجاد هماهنگي بين فعاليتهاي دستگاههاي دولتي، سازمانهاي محلي، نهادهاي انقلاب اسلامي، شوراهاي محلي درچارچوب قوانين و مقررات مربوط پيرامون موضوعات خاص
3. نظارت عاليه بر روند مطالعات، طراحي و اجراي پروژه هاي عمراني سطح شهرستان در راستاي اصول نظام فني و اجرايي كشور (مصوبه شماره 42339/ت33497هـ مورخ 20/4/1385 هيأت محترم وزيران)
4. تشكيل شوراها، كارگروه ها و كميته هاي فني و تخصصي در موضوعات مرتبط با حوزه برنامه ريزي و امور عمراني در سطح شهرستان وپيگيري اجراي مصوبات آنها نظير :
الف: شوراها و كارگروه هاي اصلي
- ستاد مديريت بحران شهرستان : جهت اتخاذ تدابير و اعمال هماهنگي هاي لازم به منظور پيشگيري، پيش آگاهي، آمادگي، مقابله، بازسازي و بازتواني در مواجهه با حوادث و بلاياي طبيعي از قبيل زلزله، سيل و ... ( در چارچوب اجراي طرح جامع امداد و نجات كشور مصوبه شماره .2282ت‌24412هـ مورخ 23/1/1382 هيئت محترم وزيران )
- كميته برنامه ريزي شهرستان ( بر اساس بند ب ماده 178 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه كشور ) : جهت پيگيري و اجراي موضوعاتي نظير شناسايي مشكلات ، نارسائيها، كمبود ها، نيازمنديها و قابليتهاي شهرستان و اولويت بندي آنها و تصويب اعتبار مورد نياز در قالب پروژه هاي عمراني، پيگيري تأمين اعتبار پروژه هاي با ماهيت فراشهرستاني از اعتبارات استان و نيز پيگيري تأمين اعتبار پروژه هاي بزرگ از منابع ملي و كسب رديف اعتباري در قانون بودجه ساليانه، استخراج و پيگيري موارد مرتبط با حوزه كاري شهرستان از قانون بودجه ساليانه ، پيگيري و نظارت بر تخصيص و جذب و هزينه كرد اعتبار پروژه هاي عمراني، پيگيري تخصيص و نظارت بر جذب و هزينه كرد اعتبار، پيگيري مبادله موافقت نامه ها، اخذ گزارش هاي دوره اي از پيشرفت فيزيكي و ريالي پروژه ها از دستگاههاي اجرايي
- كارگروه انطباق مصوبات شوراهاي اسلامي شهرستان، بخش، شهر و روستاها با قوانين و مقررات و حدود وظايف و اختيارات آنها به استناد ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن و همچنين در راستاي اجراي بخشنامه شماره 4398 مورخ 23/10/93 وزير محترم كشور
- شوراي هماهنگي ترافيك شهرستان (( بر اساس قانون اصلاح موادي از قانون تاسيس شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور مصوب 1372 ( مصوب سال 1388 مجلس شوراي اسلامي ))
- كارگروه مديريت پسماند شهرستان ( مطابق با تبصره ذيل ماده 2 آئين نامه اجرايي قانون مديريت پسماند موضوع تصويب نامه شماره .28566ت‌30872هـ مورخ 10/5/1384 هيئت محترم وزيران )
ب : كارگروه ها و كميته هاي فني و تخصصي فرعي : كارگروه كشاورزي و منابع طبيعي، كميته توسعه روستايي و امور دهياري ها، ستاد مقابله با ساخت و سازهاي غيرمجاز، كميته نظارت بر پروژه هاي عمراني ( زيرمجموعه كميته نظارت شوراي فني استان )،كميته مديريت منابع آب، كميته مناسب سازي فضاهاي شهري براي معلولان و سالمندان، كميته نظارت بر برداشت و توليد مصالح شن و ماسه ، كميته صيانت از حريم قانوني ، راه و راه آهن ، رودخانه ها ، انهار و كليه تاسيسات زيربنايي و ...
 
ساير امورات ووظايف محوله
1- نظارت بر عملكرد دستگاههاي اجرايي و بخشداري هاي سطح شهرستان و ارزشيابي سالانه عملكرد آنان در حوزه برنامه ريزي و امور عمراني
2- شناسايي قابليت ها و تنگناها وتعيينسياستهاياجراييو اقدامات اولويت دار و محرك توسعه شهرستان درچارچوب سياست ها و راهبردهاي توسعه ملي و اسناد توسعه استان و شهرستان
3- تشكيل بانك آمار و اطلاعات مرتبط با حوزه برنامه ريزي و امور عمراني سطح شهرستان
4- بازديد و سركشي هاي دوره اي از بخش ها، شهرها و روستاهاي سطح شهرستان
5- نظارت بر امور شوراهاي اسلامي، شهرداري ها و دهياري هاي سطح شهرستان
6- همكاري در تهيه و تدوين گزارشات ماهيانه و سالانه اقتصادي شهرستان.
7- بررسي و شناخت به منظور بهره برداري از كليه امكانات موجود شهرستان در كليه زمينه هاي اقتصادي، كشاورزي، صنعتي و ... .
8- تشكيل جلسات ماهيانه و ايجاد هماهنگي در زمينه امور بانكي و ارسال گزارشات به مراجع ذيربط.
9- نظارت در توزيع عادلانه ارزاق عمومي و كالاهاي اساسي و ساير مواردي كه از طريق دولت ارائه مي گردد.
10- مشاركت در طراحي نظام برنامه ريزي جامع توسعه منطقه اي (در محدوده شهرستان).
11- بررسي و مطالعه و تدوين برنامه هاي اقتصادي در زمينه اشتغال و سرمايه گذاري با بهره گيري از استعدادهاي موجود در شهرستان.
12- بررسي و شناخت توانمندي و استعدادهاي شهرستان در جهت تأمين توسعه پايدار و تدوين برنامه هاي امور زيربنائي، توليدي، اجتماعي، فرهنگي و آموزشي با همكاري دستگاههاي اجرائي شهرستان.
13- تهيه و تدوين برنامه هاي توسعه شهرستان در چارچوب برنامه هاي كلان شهرستان با هدايت و همكاري واحدهاي شهرستاني.
14- نظارت بر عملكرد واحدهاي شهرستاني در حوزه عمراني.
15- نظارت و مراقبت در تهيه و تنظيم و اجراي برنامه ها و طرح هاي عمومي و عمراني از طريق هماهنگي با فعاليت هاي ادارات و سازمانها.
16- تهيه و جمع آوري اطلاعات و آمارهاي لازم منطقه اي به منظور استفاده در برنامه‌ريزي‌ها.
17- .نظارت بر تهيه لايحه بودجه دهياري ها و نظارت بر اجراي لايحه مصوب.
18- تشكيل جلسات ستاد سوخت شهرستان و نظارت بر تأمين و توزيع مواد سوختي شهرستان.
19- نظارت بر انجام امور پرسنلي و مسائل مالي و تجهيزاتي فرمانداري و بخشداري ها.
20- نظارت و پيگيري امور پشتيباني و اداري.
21- انجام امور مربوط به مسائل اشتغال، جذب تسهيلات تكليفي و اعتبارات اشتغال زائي و وام هاي خود اشتغالي و همكاري با بانك ها.
22- پيگيري و مكاتبه در خصوص امور مربوط به مسائل برنامه ريزي و عمراني در سطح شهرستان.
23- پيگيري جهت اجراي سياستها و برنامه هاي تدوين شده توسط حوزه هاي معاونت برنامه ريزي، پشتيباني و امور عمراني استانداري.
24- نظارت بر تهيه و تدوين و ارسال گزارشات مورد درخواست معاونت برنامه ريزي، پشتيباني و امور عمراني استانداري.
25- نظارت و هماهنگي لازم بر عمكرد بخشداران در حوزه هاي برنامه ريزي، عمراني و پشتيباني.
26- انجام ساير امور محوله از جانب مقام مافوق.
 اسامي همكاران حوزه معاونت برنامه ريزي وامورعمراني فرمانداري شهرستان نهبندان :
 
 

رديف

نام ونام خانوادگي

عنوان پست

شماره تلفن مستقيم

شماره تلفن داخلي

1

سيد مصطفي موسوي

كارشناس امور مالي

05632623114

34

2

حسين حيدري

جمع دار وامين اموال

---

26

3

جواد خيردوست

كارشناس مسئول برنامه ريزي و امور عمراني

--

31

4

محمد قاسمي

كارشناس برنامه ريزي،فناوري اطلاعات و آمار0563262311437

5

علي محمدي مقدم

كارشناس عمران

---

23

6

عبدالرضا مالدار

مسئول دبيرخانه

32624491

19


 
 
 
تاریخ به روز رسانی: 2019/07/22
تعداد بازدید: 10103
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal